Semináře

Pohoda v těle – úsměv v srdci - harmonie v duši.

V rámci koncepce „Zabydlení se ve zdraví“ organizuji prakticky zaměřené semináře a prožitkové, inspirativní večery, během kterých sdílím to nejlepší, co mám v praxi ověřené.

Hlavním cílem je naučit se spojit se sám/-a se sebou, najít vnitřní zdroj síly, energie i „moudrosti“ a naučit se je správně využívat.
To umožní, lépe poznat své tělo i sebe sama, být sebe-vědomější i vědomější vůči sobě i  v rámci svých vztahů,  snadněji se „zbavovat“ emocionálního i psychosomatického napětí a udržovat se zdravý/-á… ve všech podstatných oblastech života … a díky tomu plně rozvinout své potenciály. 

V průběhu seminářů se snažím oslovit člověka v jeho komplexnosti, tedy tak, aby byly  zapojeny všechny důležité složky osobnosti - tělo, mysl, emoce i duševně-duchovní stránka.
Pozoruji totiž, že pojetí jejich oddělenosti a/nebo nerovnováha dílčích složek „člověka“ stojí za většinou problémů, se kterými se v běžném životě potýkáme – ať už se jedná o zdraví, vztahy nebo o náš osobní pocit životního uspokojení a štěstí…

Jako u jiných forem práce tak i u seminářů cílím prioritně na autoterapii. Jednotlivé semináře by měly dát každému dostatek inspirace pro vlastní samostatnou práci, ale v jejich průběhu používám i techniky umožňující odstranění bloků v oblasti našich vnitřních i vnějších vztahů a jejich dynamiky.
Přitom vycházím nejen ze svých dlouhodobých zkušeností a praxe, ale mimo jiné i z poznatků moderní vědy, zejména psychologie a speciální pedagogiky.

V praxi tak uplatňuji vedle metod pracujících s tělem či dechem, i  konstelační práci. Vše v upravené podobě doplňuji i o metody na posílení DOV (dílčího oslabení výkonu), původně vyvinuté Prof. Manfredem Bieblem, neurologem a psychiatrem, na podporu učení a osvojování si nových dovednosti dětí a dospívajících se specifickými poruchami (blíže viz např. www.digeorge.cz/page_id=155  nebo www.spethling.at/teilleistung/methode).
Protože v jistém smyslu má téměř každý z nás nějaké dílčí oslabení, omezení či „zranění“, které omezuje v optimálním rozvoji jeho potenciálu, v kontaktu a komunikaci sám se sebou nebo s ostatními, aplikuji uvedené metody i u práce s dospělými. 

Klíčovým fokusem je práce „v tady a teď“, práce se současnými problémy a bloky – s cílem je odstranit nebo alespoň zmírnit … bez ohledu na to, kde leží jejich „původ“.

Vzhledem ke komplexnosti celé koncepce „Zabydlení se ve zdraví“ není možné obsáhnout a procvičit celou problematiku v rámci jednoho jediného semináře, a proto jsem připravila více seminářů, každý vždy zaměřený na dílčí vybrané téma, které považuji při hledání osobní harmonie a zdraví za klíčová.

Jednotlivá témata jsem seřadila do logicky na sebe navazující série 9 seminářů.

.

Počínaje 17. 9. 2019 bude probíhat další cyklus seminářů v Praze 6

Více informací na pro-zmenu.cz/cs/akce/ .

.

Dílčí témata jsou:

Téma č. 1: „Novou cestou – loučení se se starým, přijímání toho nového“ - 17. 9. 2019

  • Život je cesta. Neustále se mění a s ním i my. Neustále jsme vystavováni novým situacím a novým výzvám. Často se nám stane, že dlouho používaná strategie chování, jednání či myšlení přestávají fungovat. Snadněji se nám žije, pokud se umíme s tím starým rozloučit a otevřít se něčemu novému. Vždy znovu a znovu…
  • Nejsnadněji se propouští s vděčností, nejsnadněji přijímá s důvěrou. Zejména má-li při tom člověk pevné ukotvení v Zemi, oporou u svých kořenů a má-li zároveň otevřenou mysl a srdce, lze s lehkostí propouštět i něco milého či s obdobnou lehkostí přijímat i něco těžkého. Jednoduše se to napíše či řekne, hůře provádí v životě…
  • Za účelem nácviku výše uvedeného plánuji v průběhu večera provést pár praktických cvičení:

o   Na posílení opory a důvěry

o   Na posílení sebevědomí

o   Na podporu procesu propouštění, tedy podporu loučení i přijímání

Součástí večera bude i konstelační práce –  zaměřená na jednotlivce, na odstranění jeho osobních překážek, které mu brání uzavřít jeho osobní cykly, které mu brání opustit staré a otevřít se novému.

Motto večera: „Každá hodina je vzácná, nečekej na příhodnější dobu, neboť si nemůžeš být jistý, že ji budeš mít někdy znovu“ (citát sv. Kateřiny Sionské)    

.

Téma č.2:  „Strachy a jiné emoce… a jak se s nimi účelně vyrovnávat a žít s důvěrou“ - 8. 10. 2019

 • Každá změna, každý krok do neznáma je často provázena strachem či obavou. Jak to dopadne? Jdu správným směrem?
 • Často tak změna představuje krok do neznáma a je potřeba najít odvahu změnu realizovat, vždyť jakýkoliv strach a nejistota změny zpomaluje. Brzdí nejen realizaci změny, ale i omezuje uplatnění a rozvinutí našich schopností.
 • Strachy či většina našich opravdu vážných bloků, které nás omezují, je spojeno s nepříjemnými zkušenostmi, které jsme prožili my nebo naši předci. Se zkušenostmi, které mohly být spojeny se ztrátou, bolestí, se zadrženými, neprojevenými, neprožitými emocemi, a které „dřímají“ v našem podvědomí, jsou „ukryty“ v našich buňkách, tkáních, orgánech.
 • Probereme tedy trochu blíže jak  s takovými emocemi a emocionálními bloky účelně zacházet a jakými způsoby je možné je tišit, odstraňovat či transformovat .
 • …z hlediska praktických cvičení se jedná o prohloubení tématu č. 1…
 • Součástí večera bude opět konstelační práce –  zaměřená na jednotlivce, na posílení jeho sebevědomí a na odhalení a odstranění jeho osobních strachů a emocionálních bloků, které mu brání realizovat potřebné změny a to, co si přeje.
 • .

Téma č. 3: „Soulad mužské a ženské stránky nejen v nás“  - 29. 10. 2019

 • Každý z nás má v sobě jak mužskou tak i ženskou „stránku“, které v nás tvoří jednotu. Představují dva aspekty, dvě neoddělitelné součásti jednoho celku.Díky jejich spojení jsme se zrodili, díky jejich dynamickému střídání či „spolupráci“ žijeme.
 • Jejich soulad, resp. jejich neustálé vyrovnávání, vyrovnávání mužské a ženské energie, principů jang a jin ijejich dílčích projevů, nejen v nás samých, ale i v našem okolí (např. v rodině) je jedním z předpokladů spokojeného života. Při tom se svým způsobem jedná o nekončící, opakující se dynamický proces.
 • Nerovnováhu obou stránek, potlačování či nepřijímání jedné nebo druhé můžeme objevit v pozadí většiny problémů - fyzických, psychických, duchovních…, ale i vztahových, sociálních.
 • Přes mnohé pokroky existuje v dnešním civilizovaném světě stále mnoho zvyků, vzorů chování a dogmat, která jsou ve společnosti a ve společenském podvědomí hluboce zažitá, která každému z nás ztěžují vyrovnávání naší osobní mužské a ženské stránky, a která představují jisté, často nevědomé, „překážky“ na cestě k naší osobní rovnováze. Takovéto „překážky“ se v různé míře projevují i v rodině a často i velmi individuálně v nás samotných.
 • Z vlastní zkušenosti vím, že podaří-li se nám odstranit zmíněné „překážky“ v nás samotných, snadněji dosahujeme souladu naší mužské a ženské stránky, snadněji se dostáváme do rovnováhy a harmonie. To zároveň ovlivní i naši oblast vztahů - jakoby zázrakem se vztahy projasní, postupně mizí nejrůznější formy disharmonie
 • Jednoduše se to napíše či řekne, hůře provádí v životě… Proto vás v průběhu večera seznámím s některými praktickými možnostmi, jak mužskou a ženskou stránku vyrovnávat v běžném životě. Zaměřím se na:

a)     práci s tělem (zejména na pravo-levé aspekty)

b)     konstelační práci (doporučuji podívat se na divadlosvet.cz/konstalace/)

.

Téma č 4: „Soulad racionální a intuitivně-duchovní stránky nejen v nás“ - 19. 11. 2019

 • Obdobně jako má každý z nás v sobě jak mužskou tak i ženskou „stránku“, které v nás tvoří jednotu, tak v sobě neseme duchovní a fyzickou, či jinak řečeno intuitivní a racionální stránku. Obě rovněž představují dva aspekty, dvě neoddělitelné součásti jednoho celku. Díky jejich doplňování, dynamickému střídání a schopnosti spolupráce jsme schopni úspěšně fungovat ve vnějším světě.
 • Jejich soulad, resp. jejich neustálé vyrovnávání, vyrovnávání naší racionální a duchovně-intuitivní stránky i jejich dílčích projevů, nejen v nás samých, ale i v našem okolí (např. v rodině) je jedním z předpokladů spokojeného života. Při tom se svým způsobem jedná o nekončící, opakující se dynamický proces, při kterém jsou menší výkyvy „normální“ a přirozené, ale velké či extrémní „nezdravé“.
 • Nerovnováhu obou stránek, potlačování či nepřijímání jedné nebo druhé můžeme objevit (obdobně jako je tomu u nerovnováhy naší mužské a ženské stránky) v pozadí řady problémů - fyzických, psychických…, ale i vztahových, sociálních.
 • Obecně se v dnešním civilizovaném světě projevuje převaha racionálna a materiálna a v oblastech duchovně-intuitivních existuje stále mnoho předsudků a dogmat, která jsou ve společnosti a ve společenském podvědomí hluboce zažitá, a která každému z nás ztěžují vyrovnávání naší racionální a intuitivně-duchovní stránky. To také představuje jisté, často nevědomé, „překážky“ na cestě k naší osobní rovnováze. Tyto „překážky“ se pak v různé míře projevují v různých oblastech našeho života, mohou nás omezovat při řešení problémů, při našem rozhodování.
 • Z vlastní zkušenosti vím, že podaří-li se nám odstranit zmíněné „překážky“ v nás samotných, snadněji dosahujeme souladu naší racionální a intuitivní stránky, snadněji se rozhodujeme i komunikujeme. To zároveň ovlivní i naši oblast vztahů - postupně mizí nejrůznější formy disharmonie…

Vidím, že mi zde na stránkách nějak zmizely informace k ostatním seminářům.
Než informace doplním, můžete se podívat na  pro-zmenu.cz/cs/akce/ 
Děkuji za pochopení.
Zde tedy jen termíny:

téma č. 5:      Síla přítomného okamžiku - 10. 12. 2019
aneb o žití v „tady a teď“, o schopnosti koncentrace a správného načasování

téma č. 6:      Hlas za hlasem – aneb jak rozvíjet svou intuici a objevit své vnitřní potenciály - 9. 1. 2020

téma č. 7:      Vědomé myšlení a jednání - aneb o myšlenkách a svobodné vůli trochu jinak - 30. 1. 2020

téma č. 8:     Hledání správné míry“ – jak udržovat homeostázu života a Live-balance. - 20. 2. 2020

téma č. 9:      Zabydlení se v životě v kontextu fenoménu Zla - 12. 3. 2020

.

 

Aktuality, akce

V současné době nabízím i on-line sezení a konzultace.

18. 5. - seminář Obnova zlatého vedení, Praha 6

25. 5. - Povídání o práci s Krajinou, Praha 6

Více informací na webu pro-zmenu.cz