Konstelace

V současné době chystám 2 konstelační večery:

22. 3. 2024, 18-21 hod.
Konstelační večer na téma „Osobní zdroje a otevření nové cesty“

 • kde a v čem spočívají mé osobní zdroje?
 • hlubinné motivy a touhy?
 • co je třeba konat pro ujasnění a uvolnění cesty?

5. 4. 2024, 18-21 hod.
Konstelační večer na téma „Kudy vedou proudy tvořivosti“

 • co je mé volání a vášeň?
 • jaké talenty chci rozvíjet?
 • kde je má osobní stabilita a priority?
 • odhalení směru a proudů tvořivosti

Obojí se koná v prostoru – Wuchterlova 5, Praha 6
Součástí obou večerů je povídání v kruhu na úvod i základní stabilizační propojení se v těle.
Cena 1 večera 650,- Kč
Srdečně zvu.

Přihlášky mailem na adresu: lenka@palatova.cz
Děkuji:)

 

 

Můj přístup ke konstelacím:

S láskou k detailu i k celku

Konstelace jsou mocnou metodou, silným nástrojem, jak získat vhled a přehled o určité situaci. O jejím „skutečném obrazu“, vnitřní dynamice a podstatných souvislostech. Nabízí možnost citlivě vstoupit do příslušného energetického pole, odhalit „bloky“, překážky v toku energií… a vnést tam impulzy pro řešení, odstranění nepříjemných stavů či přispět k jejich transformaci.

Vzhledem k tomu, čím jsem si prošla, kladu v rámci konstelací velký důraz na dobrovolnost a  nadčasovou etiku
Vždy, a tedy i v rámci konstelací pracuji i s dechem a tělem. Ukotvení a „napojený“ postoj, považuji za základní bezpečnostní „pojistku“ práce.

S vědomím důležitosti individuality každého jedince, s vědomím individuálních odlišností cesty duše a nezbytnosti samostatné práce, která je důležitá pro „pokrok“ a proces učení, se zaměřuji převážně na práci s konkrétním, individuálním „systémem“ člověka tady a teď, i když v případě potřeby pracuji i s hlubokými minulostmi, se vztahy, s rodinnými, rodovými či firemními systémy.
Ke klíčovým prvkům konstelační práce v mém podání patří  kromě „klasických“ metod rovněž využívání esencí, hudby, barev a vůní.
.
Pro bližší informace zde uvádím text, který vznikl asi před 11 lety, kdy jsem začala s konstelacemi pracovat i pro někoho jiného, než pro mé osobní potřeby.

.

Konstelační práce umožňuje nahlédnout na pohyby člověka (těla, duše i Ducha) v kontextu jiných pohybů a zároveň umožňuje pomocí jemných technik odstranit bloky či překážky, které v pohybu brání … 

Celý Život je v jistém smyslu jedna velká konstelace:

Vše, co se nám děje, odráží aktuální stav „nás samotných“ a rovněž i stav a kvalitu našich stávajících energií. Naše postavení v životě, v rodině, celý souběh a souhra okolností, do kterých se dostáváme, to vše se nám „odráží“ (ukazuje) i ve vnějším světě. A naopak. Neboť funguje-li vše „správně“, dochází, resp. mělo by docházet ve zdravé míře (!) k interakci vnějšího a vnitřního. Vezmeme-li v úvahu zákon rezonance, pak vše, co se děje nám či v našem okolí, od nejmenších detailů, od událostí každého jednotlivého dne až po zřetězení všech událostí počínaje naším zrozením, s námi souvisí. Od jedné dílčí energie až po souhru všech momentálně působících energií. Někdy jsou souvislosti dané chvíle více spjaty s naší osobou, jindy převažují na rodinné nebo rodové energie, či společenské dění jako takové. Nastane-li nějaký problém, je tedy někdy obtížné, určit hlavní příčinu a díky tomu stanovit nejúčinnější způsob řešení problému.

Občas totiž nastanou v životě situace, kdy je narušen tok energií, kdy se zamotá „správný“ řád běhu věcí, kdy dojde k problému (přetížení či zablokování systému nebo jeho dílčích částí, dílčích energií, k překročení nebo neznalosti „zdravých hranic“)… Systém či jeho část se odkloní od přirozenosti, od rovnováhy. Tam, kde má být láska a pohyb, je láska a pohyb omezen nebo zcela zmizí, tam kde byl řád, nastane chaos…  Někdy může dojít i třeba jen k dílčímu „narušení“ systému – např. k omezení komunikace, k zatajení něčeho podstatného, k vynechání informace, k nevědomému ublížení, atd… což naruší „systém“, běžné a bezproblémové fungování… a ovlivní to i chování… následně pak, třeba neřešením dané situace nebo zřetězením událostí se začnou následně obdobné bloky hromadit a působit značné nepříjemnosti… třeba i po generace. Jak to napravit? Někdy jen velmi obtížně … a „běžnými“, „vědeckými“ či racionálními metodami, které zkoumají jen to „viditelné“, to je nemožné. V takové chvíli mohou přijít na řadu jiné způsoby, např. již výše zmíněná konstelační práce či šamanské techniky neboť konstelace a fenomenologická metoda, která se při nich používá, umí překlenout hranici toho „viditelného“, hrubo-hmotného a dostat se do jemnějších vrstev existence.

Pomocí konstelační práce je možné nahlédnout víceméně na jakýkoliv energetický systém (na jednotlivce, rodinu, firmu…) či soustavu energetických systémů z různých úhlů pohledu.  Je možné poodstoupit od problému a případně i sám od sebe, stát se „divákem“ a podívat se na vše bez osobní zaujatosti, o něco více objektivně…. a pomocí náhledu tak získat přehled o aktuální konstelaci, o aktuálním stavu věcí i o hlavních hybných silách či blocích dané situace či problému, případně se podívat na dílčí vlivy. Protože jsou konstelace navíc i dynamické, je možné kromě náhledu získat i přehled o pohybech v systému a tím snadněji nalézt možné řešení. Rovněž je tedy možné získat návod či drobné indicie k odstranění existujících problémů a bloků. Je možné nenásilnou formou ledacos napravit, co je „zamotané“, „rozmotat“, pochopit, emocionálně zpracovat, co je bez řádu, uspořádat, co je zablokované, uvolnit…  Zcela bez ohledu na to, co bylo příčinou problému, bez ohledu na to jak daleko v minulosti problém či určitý blok vzniknul, je možné vnést do situace během konstelací impuls pro jeho řešení. Někdy je dokonce možné přímo v průběhu konstelace problém „vyřešit“.

Jak je výše zmíněné možné? Co přináší konstelace jiného, než jiné metody?
Konstelace nabízí totiž možnost transformace - transformace energií i daného informačního pole.
Velká řada problémů a bloků pramení z toho, že něco nebylo či nechtělo být vidět, že někdo z nejrůznějších důvodů něco skrýval, že něco nebylo či nechtělo být pochopeno nebo vysloveno nebo že nějaká situace nebyla adekvátně prožita i z emočního hlediska a emoce byly případně potlačeny, zadrženy. Často tedy nejvíce pomůže, že jsou dané věci viděny, uznány, uchopeny rozumem a případně i vysloveny a když mohou být dané emoce prožity.  Tím spíše, je-li příčinou problému nějaké potlačené trauma, pomůže, když se „to zablokované“ uvolní. To může nastat právě v průběhu konstelací. Může to nastat v chráněném prostředí, šetrnou formou… v té míře, která je v dané chvíli snesitelná… Z tohoto důvodů konstelační, fenomenologickou metodu sama ráda nazývám metodou léčivých prožitků a léčivých vět. Skrze prožití či vyslovení něčeho, co bylo skryté a třeba i bolestné nebo zraňující, to osvobodíme, uvolníme. Uvolněním bloku se znovu rozproudí tok zadržované energie a postupně může dojít k vyléčení situace či problému. Mohou se uvolnit i zadržené emoce a případně je možné opustit do té doby používané ochranné mechanismy a vzorce chování, které nyní přestávají mít své opodstatnění.

Nenásilnou formou konstelace ukazují, že v pozadí všeho je Láska.

Většina problémů bývá způsobena  tím, že si lidé toto neuvědomují.
 Příliš často také jednají na základě dlouhodobě zažitých reakcí, mechanismů chování či předsudků a při změně situace nejsou schopni odpovídajícím způsobem zareagovat nebo nejsou schopni uvidět řešení – prostě je nenapadne.
Chování, které by mohlo pomoci neznají, nemají příslušný vzor, jak vlastní problém řešit jinak, než jak to znají (z domova, ze školy, z kruhu lidí, se kterými se stýkají…).
Jak již bylo uvedeno výše, někdy tak pomůže už jen samotný náhled na daný problém či situaci. Konstelace ale také umožňují nejen vidět problém z jiného úhlu pohledu, v jiném světle, ale umožňují také aby se nový způsob chování, nová, potřebná, zdravá reakce stala prožitou zkušeností!!!

Jak „funguje“ fenomenologie a fenomenologická metoda?
Za účelem konstelační práce se spojením prostoru, člověka, který konstelace vede a kruhu lidí vytvoří informační pole. Toto pole ovlivňují všichni přítomní, ale i prostor, ve kterém se konstelace odehrávají. Díky vytvořenému informačnímu poli, které takto vznikne, dochází k napojení se na to „vyšší“, „větší“ či „skryté“ co nás obklopuje, případně nás samotné nebo na rodové energie. Obdobné informační pole nás sice obklopuje neustále, ale vytvoříme-li pole za určitým účelem, za účelem pochopení, porozumění a pomoci, pak pole i tok informací s ohledem na daný účel zesílí. V tomto smyslu má konstelační práce souvislost s prastarými šamanskými technikami, které se také často prostřednictvím kruhu lidí napojovaly na to větší, vyšší, hlubší, případně na svět duchů nebo předků…

Člověk jako jedinec pak může, jak bylo zmíněno, ustoupit do pozadí a nechat se vést vytvořeným polem a tím vším, co k nám srze dané informační pole promlouvá a zpozorovat to, co se k nám jinak v běžném chodu každodenního života nedostane, protože pro to často nejsme dostatečně vnímaví. Život běží většinou příliš rychle na to, abychom si uvědomili všechny související okolnosti s tím, co se právě děje. Často není ani v běžném životě nutné vnímat všechny detaily a my můžeme zůstávat na povrchu dění bez hlubšího porozumění. Hlubší porozumění je ale při řešení složitějších problémů právě to, co je obzvlášť potřebné. Potřebná je tedy i možnost nahlédnout i pod povrch běžného dění…

odevzdat se přirozené inteligenci informačního pole, důvěřovat konstelačnímu procesu.

Přitom platí:

 • Co se chce a co se má v daný moment projevit, to se ukáže a projeví… nic by se nemělo znásilňovat – žádné energie, ani zástupci, ani energie, které bychom chtěli do prostoru „přitáhnout“ = vždy je třeba respektovat dobrovolnost!!!
 • Nic se neděje náhodou a ani není nikdo náhodou postaven do nějaké role – konstelace jsou léčivé nejen pro ty, kdo si konstelaci „staví“, ale pro všechny zúčastněné.

Závěrem zmíním tři základní úrovně pohledu:

o   Individuální systemika – základní individuální povahová schémata a bloky, spojení s naším vyšším já a s našimi minulostmi

o   Pohyby duše – práce s člověkem, s duší, s osobními předky a se systémy přesahujícími současnost a současný život, které však na všech úrovních současnost velmi silně ovlivňují.

o   Klasické rodinné konstelace – rodinné systémy

 • To, co se během konstelace ukáže a co uvidíme, tedy pohyby a návody na řešení bychom měli s citem sledovat i potom v běžném životě!!! Právě to následné propojení s praxí je důležité!
 • Když někomu není něco, co se ukáže během konstelace jasné, nevadí. Není nutné vše uchopit rozumem. V některých situacích je rozum a snaha o uchopení rozumem spíše na překážku. Stačí se dívat, otevřít se tomu, co přijde, otevřít se tomu, že jiný člověk může vnímat pocity někoho jiného, že může cítit, vnímat a vědět to, co někdo jiný (bez omezení času a prostoru – jen skrze energie…, otevřít se tomu, že my sami jsme „mnozí“ (tedy že máme různé charakterové rysy, různé role v různých situacích, různé stránky osobnosti, na které lze nahlédnout odděleně… různé osobní předky)… připustit to vše, akceptovat (i třeba bez porozumění) a spolehnout se na to vyšší, nechat se vést, nechat vše na sebe působit… ostatní pracuje samo… Kromě toho se téměř vždy jedná o dlouhodobé procesy a to, co se nám v konstelacích ukáže, můžeme pochopit se zpožděním např. i několika měsíců.

 

Jak jsem zmínila v úvodu, fokus mé práce spočívá v  „osobních konstelacích“ – v pohybech duše s jejich propojením na všechny ostatní související systémy, v celém kontextu života.

 

 

Leave a Reply

Aktuality, akce

22. 3. 2024, 18-21 hod.
Konstelační večer
na téma "Osobní zdroje a otevření nové cesty"

5. 4. 2024, 18-21 hod.
Konstelační večer
na téma "Kudy vedou proudy tvořivosti"

Obojí se koná v prostoru
Wuchterlova 5, Praha 6
Cena 1 večera 650,- Kč
Srdečně zvu.

Přihlášky mailem na adresu:
lenka@palatova.cz Děkuji:)

1.-3. 11. 2024
Víkendový seminář:
"Kdo jsem a kam směřuji"
... více se otevřít sobě a své vlastní respektující cestě.

Rohanov, Šumava
Podrobnosti i cena budou včas známy.

Předběžné přihlášky prosím zatím mailem na adresu:
lenka@palatova.cz Děkuji:)

Nad rámec nabídky, v případě zájmu je možno zorganizovat cílenou akci pro skupinu/tým/rodinu. Nabízím i sezení a konzultace.